Cộng tác viên - Chuyên mục: Alan Nunes Bica *

Alan là một giáo sư tiểu bang và thành phố tại Rio Grande do Sul, với một nền tảng về Lịch sử và Chuyên ngành Xã hội học.

Đã ở trong khu vực giảng dạy trong 5 năm. có lợi ích trong chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giải trí, thể thao và điện ảnh.