Để hợp tác, hãy gửi Biểu ngữ của bạn ở định dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông để chúng tôi có thể xuất bản trên trang web.

Email liên hệ của chúng tôi: support@connectionjapan.com , bên cạnh biểu ngữ gửi liên hệ của bạn.

Liên hệ |