Rock N'Roll không giới hạn

Ngày diễn ra sự kiện: 2019 / 11 / 2DANH MỤC:

qua: Chỉ định - Xét nghiệm Marcia.

Rock N'Roll không giới hạn

Cà phê Nigth

Ngày - tháng 11 2.

Thời gian - 22: 00

Thưởng thức phòng hòa nhạc Komaki tuyệt vời nhất với nhạc rock quốc gia

, quốc tế và tất cả hỗn hợp

Ban nhạc Ditto Loko

Chiken Fron Mars

Vé - Giá đơn ¥ 1.500.
Tên trong danh sách.
vẽ một bài luận nhiếp ảnh.
1 - Vé BÊN CHÍNH.